STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1


opracowany w oparciu o ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr106, poz. 496, Nr 106, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr  144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1996 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004 r. nr 66, poz. 606) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046)

§ 1 

1.  Zespół Szkół z siedzibą w Bełchatowie przy ul. l Maja 6 nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l, zwany w dalszej części statutu "zespołem".

2.   W skład zespołu wchodzą:

 

a)    I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego,  

b)    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

§ 2

Szkoła jest placówką budżetową, której:

1.       Organem prowadzącym zespół jest Powiat Bełchatowski.

2.       Organem nadzoru pedagogicznego dla zespołu jest Kurator Oświaty w Łodzi.

§ 3

Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców zakresie samorządem uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe, finansowe liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

CELE I  zadania zespołu

§ 4

Zasadniczym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne  zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych

i odpowiedzialnych członków społeczności Rzeczypospolitej Polskiej przez:

-        wyposażanie w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną

        i ekonomiczną,

-        kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów oraz poszanowanie trwałych wartości kultury narodowej,

-        przygotowanie uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań

        w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,

-        wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego,

-        kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowisko naturalne.

 

 

§ 5

 

 1. W zespole na życzenie rodziców bądź samych uczniów organizowana jest nauka religii i etyki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Zespół umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 3. Zespół zapewnia indywidualną opiekę uczniom zdolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 

 1. Zespół realizuje swoje cele i zadania statutowe w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. W czasie pobytu w zespole młodzież jest objęta opieką (w czasie lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie zajęć pozalekcyjnych). Dyżury nauczycielskie pełnione są wg opracowanego harmonogramu.
 3. Zespół zapewnia opiekę nad uczniami, biorącymi udział w wycieczkach i imprezach krajoznawczo-turystycznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 4. Opiekę wychowawczą na wycieczkach zapewnia się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zespół otacza szczególną opieką uczniów, znajdujących się w trudnych warunkach bytowych, rodzinnych, innych przez udzielenie im, w miarę możliwości, pomocy materialnej i wsparcia zgodnie z oczekiwaniem.

§ 7

 1. Zespół szkół organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, uwzględniające w szczególności ich potrzeby rozwojowe, takie jak:

-         spotkania kulturalno – wychowawcze,

-         koła zainteresowań zgodnie z potrzebami (minimum 20 osób uczestniczących),

-         pomoc koleżeńską, indywidualną lub grupową,

-         pomoc wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa,

-         spotkania związane z wyborem zawodu, orientacją zawodową lub dalszym kształceniem się,

-         inne zgodne z potrzebami zgłoszonymi do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora.

 

 1. Zespół wykonując zadania wymienione w ust. l, współpracuje z:

-    Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

-         Powiatowym Urzędem Pracy,

-         instytucjami,

-    fundacjami,

 

-         stowarzyszeniami,

 

-         wyższymi uczelniami,

 

-         poradniami specjalistycznymi wg profilu ich działalności.

§ 8

1.   W liceum realizowany jest Szkolny Program Wychowawczy.

2.       W liceum realizowany jest Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów danego środowiska.

 

organy zespołu

§9

Organami zespołu są:

-    dyrektor zespołu,

-    rada pedagogiczna,

-    samorząd uczniowski,

-    Rada Szkoły oraz rada rodziców.

§ 10

1. Zespołem kieruje dyrektor, będący dyrektorem każdej ze szkół składowych. Do jego kompetencji należy:

a)  kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
b)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
d) realizowanie  uchwał  rady  szkoły  oraz  rady pedagogicznej,  podjętych  w  ramach   ich kompetencji stanowiących,
e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich  prawidłowe wykorzystanie,
f) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratora Oświaty w Łodzi,
g) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników zespołu przepisów prawa wg właściwości,
h) przestrzeganie  obowiązujących  przepisów,  dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy pracowników i uczniów,
i)  wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczegółowych..

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach :

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu,
d) innych, wynikających z ustaleń organu prowadzącego zespół.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i innymi organami, funkcjonującymi w zespole.

§11

 1. W zespole działa rada pedagogiczna.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania oraz w miarę bieżących potrzeb
 6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego rady zespołu, organu prowadzącego zespół albo co najmniej 1/3 członków rady.
 7.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 8. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.
 9. Dyrektor  zespołu  co  najmniej   raz  w  roku  przedstawia  podczas  indywidualnej  rozmowy z nauczycielem spostrzeżenia o jego pracy.
 10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy zespołu,

b)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

c)      podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole,

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

11.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego zespołu,

c)      wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      inne, zgodne z regulaminem rady pedagogicznej.

12.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.

13.    Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa.

14.    Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

15.    Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

16.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw, poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą  naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.

17.    Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin.

§ 12

1.       Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół, wchodzących w skład zespołu.

2.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.       Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f)       prawo wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.       Szczegółowe uprawnienia samorządu uczniowskiego określa regulamin.

§ 13

1.       W zespole działa Rada Szkoły.

2.       Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

a)   uchwala statut szkoły,

b)   przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły,

c)   opiniuje plan finansowy szkoły,

d)   może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w szkole,

e)   opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

f)   z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

g)   w celu wspierania działalności statutowej zespołu Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

3.   Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Komitetu Rodzicielskiego, także na wniosek Samorządu Uczniowskiego

4.    Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata i co roku można na wniosek prezydium zmienić 1/3 jej składu.

5.    W skład Rady wchodzą w równej liczbie:

a)       nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

b)      rodzice wybrani przez ogół rodziców,

c)      uczniowie wybrani przez ogól uczniów.

6.       Rada liczy 9 osób.

7.       Wybory członków Rady Szkoły są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

8.       Wybory członków Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze, które powołują:

a)       do wyboru nauczycieli – Rada Pedagogiczna,

b)      do wyboru rodziców – Komitet Rodzicielski,

c)      do wyboru uczniów – Samorząd Uczniowski.

9.       Prawo zgłaszania kandydatów mają:

a)       nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

b)      rodzice na zebraniach klasowych rodziców (1 kandydat z klasy),

c)      uczniowie na zebraniach klasowych uczniów (1 kandydat z klasy).

          Pisemne zgłoszenie wraz ze zgodą kandydata przekazuje się Komisji Wyborczej.

10.   Szczegółowe regulaminy wyborów uchwalają:

a)    do wyboru nauczycieli – Rada Pedagogiczna,

b)      do wyboru rodziców – Komitet Rodzicielski,

c)      do wyboru uczniów – Samorząd Uczniowski.

Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskaże co najmniej jedną osobę, na   którą głosuje,  jednak nie więcej niż wynosi liczba wybieranych członków Rady Szkoły.

11.   Kalendarz wyborów określa Dyrektor Szkoły.

12.   Rada uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.

13.   Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek:

a)       śmierci,

b)      zrzeczenia się członkostwa,

c)      utraty prawa wybieralności,

d)      nie brania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez 6 miesięcy.

         Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.

14.   W sytuacji, o której mowa w punkcie 13, Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miejsce dotychczasowego członka kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

         W razie braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.

15.   Regulamin Rady Szkoły nie może być sprzeczny z art. 50 i 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz statutem zespołu.

16.   Jeżeli w zespole nie została powołana Rada Szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

§ 14

1.       Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców uczniów szkoły,  zwana Komitetem Rodzicielskim.

2.       Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, kuratora oświaty, rady szkoły, rady pedagogicznej  i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3.       Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, a także decyduje o ich przeznaczeniu.

4.       Rada rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, zgodnego z niniejszym statutem.

 

organizacja zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1

§ 15

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy (semestry).

2. Organizację  roku szkolnego regulują odrębne przepisy.

 

§ 16

1. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy  programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Statut liceum może przyjąć inną, niż określona w ust. l, organizację zajęć edukacyjnych.

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu  umiejętności językowych uczniów.

4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 7, mogą być organizowane w oddziałach lub  zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20.

    Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

5. W liceum integracyjnym i w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym oraz w liceum specjalnym  i w oddziale specjalnym w liceum ogólnodostępnym liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 4, odpowiada liczbie uczniów, określonej odpowiednio dla oddziału liceum integracyjnego i dla oddziału liceum specjalnego.

§ 17

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 18

1. W liceum mającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego liceum, mogą być tworzone oddziały klas dwujęzycznych, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w klasach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

2. W liceum mającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone na podstawie odrębnych przepisów oddziały sportowe lub oddziały mistrzostwa sportowego.

3.  Liceum może prowadzić na podstawie odrębnych przepisów działalność innowacyjną lub eksperymentalną.

§ 19

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczyciela lub szkołą wyższą.

§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania — do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć, prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć.

§ 21

1. Zespół prowadzi bibliotekę szkolną.

2. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały, niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego zespołu.

3. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują:

a) wydawnictwa informacyjne,

b) podręczniki i programy szkolne,

c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

d) literaturę popularnonaukową i naukową,

e) wybrane pozycje z literatury pięknej,

f) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

g) czasopisma pedagogiczne, naukowe, popularnonaukowe, gazety,

h) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,  

            i) podstawowe wydawnictwa z dydaktyki różnych przedmiotów nauczania i  pedagogiki,  

 j) nagrania magnetofonowe, nagrania magnetowidowe, filmy dydaktyczne.

4. Księgozbiór ustawia się w układzie działowo - alfabetycznym. Wszystkie materiały biblioteczne opatrzone są sygnaturą.

5. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:

a)  udostępnianie zbiorów,

b)  udzielanie informacji bibliotecznych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

c)  poradnictwo w wyborach czytelniczych,

d)  przysposobienie  czytelnicze  i  kształcenie   uczniów jako  użytkowników   informacji   w   formie  pracy indywidualnej z czytelnikiem oraz zajęć grupowych (lekcje biblioteczne),

   e)  udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom młodzieży i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów,

f)  inspirowanie do czytania,

g)  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej.

 

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

7. Szczegółowe zasady wypożyczania książek, czasopism oraz korzystania z nich określa regulamin biblioteki szkolnej, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, zgodnie ze statutem liceum.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPŁU

§ 22

1. W  szkołach,  wchodzących   w   skład   zespołu,  zatrudnia się  nauczycieli,  pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, regulują odrębne przepisy.

 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy.

 

4. Zakres zadań nauczycieli:

 

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

e) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ,

f) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

g) przygotowywanie tematów i zestawów egzaminacyjnych oraz praca w zespołach ustalonych przez Dyrektora Szkoły przeprowadzających egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne i poprawkowe,

h) przygotowywanie tematów i zestawów egzaminacyjnych oraz praca w zespołach ustalonych przez Przewodniczących Państwowych Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dojrzałośc i egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 23

1. W zespole można tworzyć następujące stanowiska kierownicze :

a) wicedyrektorów,

b) kierownika administracyjno - gospodarczego.

2. Powierzanie nauczycielom funkcji kierowniczych i odwołanie z tych funkcji dokonywane jest przez dyrektora zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

3. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w zespole:

a) na własną prośbę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem :

                 - z inicjatywy organu, który funkcję kierowniczą powierzył, w razie otrzymania negatywnej oceny pracy,

                 - na umotywowany wniosek rady pedagogicznej (rady szkoły, jeżeli taka istnieje) albo organu sprawującego nadzór    nad szkołą.

§ 24

1. W zespole może funkcjonować stanowisko wicedyrektora.

2. Do kompetencji wicedyrektora należy:

 1. kierowanie pracą szkoły i rady pedagogicznej w czasie nieobecności dyrektora,

 2. reprezentowanie szkoły na zewnątrz w czasie nieobecności dyrektora lub na jego polecenie,

 3. zatwierdzanie rozliczenia przydziału pracy nauczycieli szkoły w czasie nieobecności dyrektora lub na jego polecenie

 4. opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów rocznych planu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie sprawozdań z ich  realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców,

 5. organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczyciel, 

 6. kontrolowanie dokumentacji, prowadzonej przez nauczycieli,

 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji, dyżurów nauczycieli, zajęć  pozalekcyjnych,

 8. realizowanie zadań, związanych z oceną pracy nauczycieli,

 9.   nadzorowanie administracyjno - gospodarczej działalności zespołu,

 10. wykonaniem swoich obowiązków zgodnie z ustalonym planem dydaktyczno wychowawczo-opiekuńczym szkoły.

§ 25

1. W zespole może być utworzone stanowisko kierownika administracyjno - gospodarczego.

2. Do kompetencji kierownika administracyjno - gospodarczego należy:

a) znajomość wszystkich przepisów i instrukcji, dotyczących powierzonego zakresu pracy,

b) sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań, wynikających z powierzonego zakresu pracy;

c) organizowanie pracy w sposób zabezpieczający prawidłowe wykonywanie zadań,

d) przedkładanie materiałów organom kontroli lub osobom upoważnionym do sprawowania czynności kontrolnych,

e) przestrzeganie dyscypliny pracy;

f) właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed możliwością zniszczenia lub kradzieży;

g) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej,

h) przestrzeganie przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;

i) opracowanie "arkuszy czynności" dla pracowników administracji i obsługi,

 j) współudział w opracowaniu planów gospodarczych zespołu.

§ 26

1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

 

2. Nauczyciele, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego w miarę możliwości profile i kierunki profilowania, w których kształcą się uczniowie danego oddziału, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3.  Nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

e) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

 

f) przygotowanie testów, sprawdzających wyniki nauczania w szkole.

 

 

§ 27

 

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi z uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą klasy".

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

4. Zadaniem wychowawcy, opiekuna roku jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i       społeczeństwie,

b)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:

-          różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

-          ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 

            c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

  d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

-  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci,

-  współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

-  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

   e) współpraca z rodzicami obejmuje :

-    organizowanie minimum 3 zebrań w ciągu roku szkolnego,

-    informowanie o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu,

-    indywidualne kontakty (w miarę potrzeb),

             f) o przewidzianych rocznych ocenach niedostatecznych wychowawca winien poinformować ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne, dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. W swojej pracy wychowawca, szczególnie początkujący, otrzymuje pomoc ze strony dyrektora liceum, rady  pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych ośrodków i placówek oświatowych.

8. Na wniosek samorządu klasowego, poparty przez co najmniej 3/4 rodziców uczniów danej klasy lub na wniosek  rady rodziców, skierowany do dyrektora szkoły, może nastąpić zmiana wychowawcy klasy.

9. Wychowawca może być odwołany przez dyrektora ze swojej funkcji w następujących przypadkach:

a) jeżeli jego wypowiedzi i zachowania uwłaczają godności ucznia,

b) jeżeli podejmuje działania, zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

c) jeżeli dyskryminuje uczniów za poglądy i przekonania,

d) jeżeli nie wywiązuje się z zadań, ujętych w statucie szkoły.

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

Wewnątrzszkolny system oceniania jest oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046).

§ 28

1.                   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

             Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole, a także zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

d)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i ustalanie ocen,

e)       ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej skali,

f)       przeprowadzanie egzaminów sprawdzających i ustalanie ocen,

g)      przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i ustalanie ocen,

h)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

2.                   Każdy nauczyciel (lub zespól przedmiotowy) opracowuje przedmiotowy system oceniania zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3.                   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego -  do końca września -  informują o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, a także o zasadach oceniania zachowania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a)       uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych ( dokumentując zapisem w dzienniku),

b)      rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkań, organizowanych przez wychowawców klas.

4.                   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego - do końca września - informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.                   Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz zasady oceniania zachowania są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli i wychowawców.

6.                   Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7.                   Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

8.                   Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 29

1.       Oceny dzielą się na:

a)       bieżące - określające wiadomości i umiejętności ucznia z części zajęć edukacyjnych,

b)      śródroczne- podsumowujące okresowe osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz oceny z zachowania,

c)      roczne będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny z zachowania.

2.       Oceny bieżące i oceny klasyfikacji śródrocznej ustala się wg następującej skali:

a)       stopień celujący – cel – 6,

b)      stopień bardzo dobry – bdb – 5,

c)      stopień dobry –db.- 4,

d)      stopień dostateczny – dst.- 3,

e)       stopień dopuszczający – dop.- 2,

f)       stopień niedostateczny – ndst.- 1.

3.       W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie znaków ”+”,”-” przy ocenach 2,3,4,5.

4.       Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

a)       ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-           posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-           biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

-           osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-           opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

-           sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c)   ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-           opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, pozwalające na rozumienie        podstawowych problemów,

-           poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d)   ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-           opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w procesie dalszego uczenia się tego przedmiotu,

-           rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

e)   ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-           w ograniczonym stopniu opanował treści programowe, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstaw wiedzy z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

-      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

       f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-      nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, a braki

       uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w toku nauki,

-      nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu

       trudności.

5.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, zgodnie z zasadami przyjętymi w przedmiotowym systemie oceniania.

6.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

7.       W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane są w pełnym brzmieniu, natomiast przy ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie skróty literowe.

8.       Oceny są wystawiane systematycznie (minimum 3 oceny w semestrze przy 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo i 4 oceny przy 2 i więcej godzinach lekcyjnych danego przedmiotu tygodniowo) zgodnie

      z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela   harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

9.       Nauczyciel ocenia zarówno prace pisemne, jak i wypowiedzi ustne ucznia oraz inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu. Należy premiować systematyczność i rzetelność pracy ucznia.  

10.   Sporadyczne niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną).

11.   W przypadku braku możliwości ocenienia ucznia (np. nieobecność na klasówce, lekcji powtórzeniowej, nieoddanie pracy) stosuje się zapis „nb”.

12.   W ciągu tygodnia uczeń nie powinien pisać więcej niż 3 prace klasowe.

13.   Prace klasowe powinny być zapowiadane z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku.

14.   Tak zwane kartkówki, czyli sprawdziany nieprzekraczające 20 min. i obejmujące treści nauczania z ostatnich trzech lekcji, mogą być niezapowiedziane.

15.   Nauczyciel zobowiązany jest oddać sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni.

16.   Prace pisemne są oddawane bądź przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom).

17.   Zasady poprawiania ocen z prac pisemnych regulują przedmiotowe systemy oceniania.

18.   Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania.

19.   O przewidzianych dla ucznia okresowych  lub rocznych ocenach niedostatecznych wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej za pomocą:

a)       kontaktu telefonicznego,

b)      korespondencji, przesłanej poprzez ucznia i potwierdzonej przez rodziców,

c)      indywidualnych kontaktów.

20.   Na tydzień przed końcem semestru poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

21.   Ocena przewidywana nie musi być oceną końcową.

22.   Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona, ma on prawo odwołać się od niej i wnosić o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

23.   Prawo takie nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną.

24.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

25.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

26.   Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

27.   W skład komisji wchodzą:

a)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, o którym mowa w  ust. 27 pkt b, może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

28.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

29.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)       skład komisji,

b)      termin sprawdzianu,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

29. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§30

REGULAMIN EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

1.       Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły, nie później niż na 5 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2.       Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły.

3.       Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje trzyosobową komisję w składzie

a)       dyrektor szkoły albo inny nauczyciel, pełniący funkcję kierowniczą-jako przewód

b)      nauczyciel uczący ucznia / słuchacza/ danego przedmiotu jako egzaminator; na może być wyłączony z   uczestnictwa w komisji;

c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

4.       W egzaminie sprawdzającym mogą także uczestniczyć bez prawa głosu:

a)       przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia;

b)      wychowawca klasy.

5.       Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne, z których egzamin powinien mieć formę  zadań praktycznych.

6.       Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji, proponuje egzaminator, akceptuje konsultant (drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu).

7.       Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

8.       Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający:

a)       dane personalne ucznia,

b)      termin egzaminu,

c)      pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne,

d)      wynik egzaminu (części ustnej i pisemnej)

e)       stopień, ustalony przez komisję

f)               do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

9.       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

10.   Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do   egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

11.   Od ustalonego przez komisję stopnia uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu sprawdzającego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 31

1.       Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

3.       Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek ucznia na podstawie opinii o ograniczeniach, wydanej przez lekarza.

4.       Dokument o zwolnieniu należy pokazać nauczycielowi wychowania fizycznego i oddać wychowawcy.

5.       Wychowawca dołącza dokument do arkusza ocen i zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje "zwolniony /-a".

6.       Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 32

1.       Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ustaleniu oceny zachowania.

2.       Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru (szczegółowy termin określa kalendarz roku szkolnego, opracowany przez MEN i KO).

3.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

4.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

5.       Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń, spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

7.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.

8.       Śródroczny (semestralny) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po uprzednim uzgodnieniu terminu

       z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później, niż przed roczną   klasyfikacją (najpóźniej do 15.04. - klasy maturalne i do 15.06. pozostałe klasy).

9.       Roczny (semestralny) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po uprzednim uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później, niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (w ostatnim tygodniu sierpnia).

10.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora,  nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.   Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

12.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a)       imiona i nazwiska nauczycieli,

b)      termin egzaminu,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)      wyniki egzaminu i uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 33

1.       Klasyfikowanie roczne (semestralne) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie, i ustaleniu ocen  klasyfikacyjnych.

2.       Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o grożących mu ocenach niedostatecznych za pomocą: rozmowy telefonicznej, korespondencji przesłanej przez ucznia, indywidualnych kontaktów.

3.       Na 7 dni przed końcem semestru nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych.

4.       Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg skali określonej w statucie.

5.       Ocena klasyfikacyjna nie musi być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących ze względu na różną wagę tych ocen.

6.       Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności określono w statucie.

7.       Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

8.       Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców zaniżona, ma on prawo do egzaminu sprawdzającego.

9.       Szczegółowy regulamin egzaminu sprawdzającego określono w statucie.

10.   W wyniku klasyfikacji rocznej ustala się ocenę z zachowania.

11.   Skalę, szczegółowe kryteria, zasady ustalania oraz tryb odwołania od ustalonej oceny z zachowania określono w statucie.

12.   O ustalonej przez wychowawcę ocenie z zachowania uczeń powinien być poinformowany na 7 dni przed końcem semestru.

13.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej rocznej z powodu nieobecności, trwającej ponad połowę czasu, przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 34

1.       Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.       Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

3.       W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej.

6.       Egzamin poprawkowy z plastyki, techniki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego ma formę ćwiczeń praktycznych.

7.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

8.       W skład komisji wchodzą:

a)       dyrektor szkoły lub inny nauczyciel, pełniący funkcję kierowniczą - jako przewodniczący,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

9.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:

a)       dane personalne ucznia,

b)      skład komisji,

c)      termin egzaminu,

d)      pytania egzaminacyjne,

e)       wynik egzaminu (cz. ustnej i pisemnej),

f)       ocenę ustaloną przez komisję.

11.   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

13.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, powtarza klasę.

§35

1.      Zasady oceniania religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§37

1.       Przebieg egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy.

2.       O wszelkich zmianach w regulaminie egzaminu maturalnego wychowawcy klas maturalnych są zobowiązani informować młodzież na godzinach do dyspozycji wychowawcy natychmiast po ukazaniu się zarządzenia.

§ 38  

zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów

 

Procedura wystawiania oceny z zachowania

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

  1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

3)   dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o trudnościach w zachowaniu,

        4)    umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy wychowawczej.

2.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    ustalenie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, kryteriów oceniania zachowania,

2)   ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali ocen i kryteriów normatywnych szkolnego  systemu oceniania zachowania ze szczególnym uwzględnieniem:

       a)  wywiązywania się z obowiązków ucznia,

       b)  postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i  tradycje szkoły,

       c)  dbałości o piękno mowy ojczystej,

       d)  dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

       e)  godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią,

       f)  okazywania szacunku innym osobom,

      g)  przeciwstawiania się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

        3)    ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

               a)  kierowanie się kryteriami takimi jak przy ocenię śródrocznej,

               b)  uwzględnienie w podsumowaniu rocznym oceny śródrocznej,

               c) w przypadku ucznia klasy programowo najwyższej, należy w końcowej ocenie z zachowania uwzględnić jego udział we wcześniejszych klasach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, aktywności społecznej.

        4)    ustalenie warunków uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

       a)  uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczący trybu ustalania tej oceny,

      b)  zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5)   ustalenie trybu poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

 1. jeżeli dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu zastrzeżeń złożonych pisemnie przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), stwierdzi, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zobowiązuje wychowawcę klasy do przedstawienia w ciągu trzech dni radzie pedagogicznej pisemnego umotywowania swego stanowiska,

 2. ponownie uchwalona i zatwierdzona przez radę pedagogiczną ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

 3. dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję,

 4. w skład komisji wchodzą:

- Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- psycholog,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców,

e) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

f)  ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej   wcześniej oceny,

g) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

h)  z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

              i) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

              j)  protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

3.       Ustala się w następującą skalę ocen z zachowania:

a)      wzorowe,

b)      bardzo dobre,

c)       dobre,

d)      poprawne,

e)      nieodpowiednie,

f)       naganne.

 

4.       Sposób oceniania;

Ocenę śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy, uwzględniając:

a)       samoocenę ucznia [1],

b)      opinię Samorządu Klasowego [2],

c)      opinię nauczycieli [3].

5.       Dodatkowe postanowienia dyscyplinujące uczniów:

Dyrektor Szkoły udziela nagany ustnej uczniowi, za:

-          notoryczne wagary,

-          nagminne palenie tytoniu w szkole,

-          picie alkoholu w szkole, terenie przyszkolnym, na imprezach organizowanych pod patronatem szkoły,

-          wybryki chuligańskie,

-          akty wandalizmu (w przypadku dewastacji sprzętu szkolnego, winowajcę obowiązuje naprawa szkody).

6.       W przypadku braku poprawy, po udzieleniu ustnej nagany przez Dyrektora szkoły, uczeń bezwzględnie otrzymuje ocenę naganną z zachowania.

7.       Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

8.       Kompetencje wychowawcy:

Wychowawca klasy:

1)  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania rocznej oceny  klasyfikacyjnej,

           2)  systematycznie na godzinach do dyspozycji wychowawcy omawia z uczniami ich funkcjonowanie w szkole,

         3)  udziela uczniom informacji i planuje z nimi pracę nad zmianami w ich zachowaniu,

         4)  informuje rodziców(opiekunów prawnych) o nieodpowiednim zachowaniu ich podopiecznych w następujący sposób:

-          telefonicznie w nagłych przypadkach,

-     na konsultacjach indywidualnych,

-      na zebraniach klasowych,

        5)   o wystawionej ocenie informuje uczniów w terminie obowiązującym dla wystawienia ocen klasyfikacyjnych,

  6)   na prośbę ucznia lub jego rodziców podaje uzasadnienie wystawionej oceny,

   7)   na wniosek ucznia, a za zgodą Samorządu Klasowego, może nie obniżyć śródrocznej oceny, jeśli:

  a) obniżenie oceny powoduje jeden z niechlubnych kryteriów,

  b) uczeń rozumie błędy w swoim postępowaniu,

  c) uczeń zaplanuje zmiany w swym postępowaniu na lepsze i wprowadzi je w następnym semestrze,

    8)  taki przywilej przysługuje uczniowi tylko jeden raz w całym cyklu nauczania i musi być odnotowany

         w dzienniku lekcyjnym na stronie ocen z zachowania,

   9)  do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, może obniżyć o jeden stopień, już wystawioną ocenę z zachowania, w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia wewnętrznego systemu oceniania zachowania,

  10)  o zaistniałym fakcie na bieżąco informuje zarówno ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

§39

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

I. PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 

1.   Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno — wychowawczym z respektowaniem postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

2.   Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

3.   Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

4.   Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, rzecznikowi praw ucznia i innym nauczycielom swoich problemów, spostrzeżeń, próśb oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

5.   Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

6.   Korzystania z pomieszczeń szkolnych i ich wyposażenia (biblioteka, czytelnia, świetlica, gabinet higieny szkolnej, boisko sportowe itp.).  

7.   Korzystania z pomocy szkolnych, w które wyposażone są poszczególne pracownie, zgodnie z ich przeznaczeniem określonym regulaminami tych pracowni.  

8.   Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.  

9.   Uczestniczenia w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych i pracach organizacji, funkcjonujących na terenie szkoły.  

10.  Udziału w organizowanej przez szkołę działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, uczestniczenia w zorganizowanych formach wypoczynku oraz inicjowania tej działalności.  

11.  Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności tych, które dotyczą życia szkoły, jeżeli nie narusza to wolności, godności i innych praw pozostałych członków społeczności szkolnej (koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników administracyjno — obsługowych).

12.  Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy oraz umiejętności.

13.  Odwołania się od wystawionej przez nauczyciela oceny z przedmiotu lub zachowania, jeśli jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.  

14.  Odwołania się w sprawach kar od decyzji o ich wymierzeniu do dyrektora szkoły lub innych kompetentnych członków grona pedagogicznego.

15.  Odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

16.  Korzystania z pomocy nauczyciela i wyposażenia pomieszczeń - pracowni, biblioteki itp. w celu rozwijania swoich zainteresowań, wykraczających poza program szkolny.

17.  Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, organizowanych dla środowisk szkolnych.

18.  Ubiegania się o przyznanie doraźnej pomocy materialnej i stypendium z funduszu szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.

19.  Korzystania z innych przywilejów i praw zawartych w aktualnie obowiązującym Statucie Szkoły.

 

 

Zestaw kryteriów normatywnych szkolnego systemu oceniania zachowania.

 Oceną wyjściową  zachowania ucznia naszej szkoły jest ocena dobra, która może być podwyższona lub obniżona w oparciu o podane kryteria.

 

 

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
- spełnia kryteria na ocenę dobrą,
- ma co najwyżej 2 godziny nieobecności nieusprawiedliwione
- spełnia przynajmniej 3 z kryteriów dodatkowych

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który
- spełnia kryteria na ocenę dobrą,
- ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione
- spełnia przynajmniej 6 z kryteriów dodatkowych

 

Uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą otrzymuje:

Ocenę poprawną , jeśli  spełnia przynajmniej jedno z podanych kryteriów.

 

Ocenę nieodpowiednią , jeśli spełnia przynajmniej jedno z podanych kryteriów:

Ocenę naganną,  jeśli spełnia przynajmniej jedno z podanych kryteriów:

·          Przestrzega zasad określonych w Statucie Szkoły i postępuje zgodnie z Kodeksem Ucznia

·          Systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły

·          Uczestniczy w uroczystościach szkolnych

·          Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych

·          Nieobecności usprawiedliwia w terminie tygodniowym.

·          Okazuje szacunek wszystkim członkom zbiorowości szkolnej.

·          Dba o kulturę słowa

·          Zachowuje się kulturalnie

·          Troszczy się o mienie szkolne i środowisko naturalne

·          Szanuje cudzą własność

·          Nie narusza norm uczciwości w relacjach szkolnych

·          Na terenie szkoły, obszarze przyszkolnym i na imprezach szkolnych nie pali papierosów, nie pije alkoholu,  nie znajduje się pod wpływem środków odurzających.

·          Nie otrzymuje upomnień od nauczycieli

·          Nosi w szkole stosowny strój
i identyfikator

  

 Kryteria dodatkowe

·          Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych co najmniej powiatowych i olimpiadach lub zawodach sportowych szczebla co najmniej rejonowego

·          Wykazuje szczególne zainteresowania wybranymi przez siebie dziedzinami
nauki szkolnej lub pozaszkolnej
np. fotografią, filatelistyką, muzyką,
teatrem ......itd.  i osiąga w nich sukcesy

·          Inicjuje kulturalne życie szkoły

·          Jest inicjatorem i animatorem imprez klasowych

·          Pracuje społecznie i aktywnie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie szkoły, samorządzie klasowym

·          Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych np. SKS, koła przedmiotowe, grupy teatralne

·          Z własnej inicjatywy pomaga innym członkom zbiorowości szkolnej

·          Aktywnie uczestniczy w lekcjach, włącza się w tok lekcyjny, wspiera nauczyciela w realizacji lekcji

·          Ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności

·          Uchyla się od uczestniczenia w uroczystościach szkolnych

·          Nie usprawiedliwia nieobecności w terminie tygodniowym

·          Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy

·          Nie zachowuje się kulturalnie

·          Uchyla się od noszenia identyfikatora

·          Nosi w szkole niestosowne stroje

 

·          Ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionch,
ucieka z lekcji, wagaruje

·          Dokonuje aktów agresji słownej

·          Notorycznie pali papierosy na terenie szkoły.

·          Nie szanuje mienia szkoły, dokonuje aktów wandalizmu

·          Nie reaguje na upomnienia nauczycieli i rozmowy ostrzegawcze

·          Nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań

·          Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły

·          Używa wulgarnego słownictwa.


 

·          Ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych,
ucieka z lekcji, wagaruje

·          Dokonuje aktów agresji czynnej

·          Został przyłapany w szkole na kradzieży, wyłudzaniu pieniędzy lub rozprowadzaniu narkotyków

·          Znajduje się pod wpływem środków odurzających

       ( alkohol, narkotyki) na  terenie szkoły, obszarze przyszkolnym lub w innych miejscach, gdzie jest  pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela np. wycieczki szkolne, biwaki

·          Znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi

·          Nie respektuje żadnych norm społecznych i prawnych.

·          Jeżeli uczeń został przyłapany na paleniu papierosów na terenie szkoły lub podczas imprezy szkolnej i ma to charakter pojedynczego incydentu, ocena zachowania zostaje obniżona o jeden stopień w stosunku do oceny wynikającej z kryteriów.

 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.       Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień, zawartych w aktualnie obowiązującym Statucie Szkoły.

 

2.       Stosunek do nauki i innych zajęć szkolnych.  

         Uczeń powinien:

    systematycznie uczęszczać na lekcje i inne obowiązkowe zajęcia szkolne,

   aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz systematycznie się uczyć, korzystając ze wskazówek nauczycieli, wychowawców,

 

        dbać o honor, chlubne tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet oraz godnie reprezentować szkołę

          w środowisku,

 

   dbać o poprawność i piękno mowy ojczystej,

 

  brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach, uroczystościach, zachowując właściwą postawę nacechowaną kulturą osobistą oraz szacunkiem do organizatorów.

 

3.       Stosunek do ludzi - rówieśników i dorosłych.  

       Uczeń powinien:

 

    godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

 

    być uprzejmy i okazywać życzliwe zainteresowanie w stosunku do innych ludzi,

    postępować uczciwie i rzetelnie wypełniać przyjęte zobowiązania,

   okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz być uczynny wobec koleżanek, kolegów, współtworzyć przyjazną atmosferę w szkole,

    szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

   przeciwstawiać   się   przejawom   brutalności,   przemocy,   wulgarności   oraz   zjawisk  zagrażającym bezpieczeństwu innych ludzi,

 

    naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.

 

4.               Stosunek do pracy i mienia społecznego.  

       Uczeń powinien:

 

    szanować pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi,

 

   racjonalnie wykorzystać czas, przeznaczony na pracę, przestrzegać wyznaczonych terminów,

 

     szanować mienie własne i społeczne w szkole oraz poza nią, prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej, chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem,

 

    utrzymywać porządek i czystość w najbliższym otoczeniu, w pomieszczeniach , z których korzysta na terenie szkoły,

    chronić przyrodę, dbać o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia.

5.               Stosunek do zdrowia, bezpieczeństwa i higieny.  

       Uczeń powinien:

 

   dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek, kolegów, nie ulegać szkodliwym nałogom (np. nikotynizm) oraz nie zażywać środków uzależniających (np. narkotyki ),

 

    przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, szczególnie w pracowniach, sali gimnastycznej, podczas zajęć praktycznych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych.

6.   Nieprzestrzeganie   obowiązków  skutkuje  wyciągnięciem   w  stosunku  do  ucznia  konsekwencji,   określonych odnośnymi paragrafami Statutu Szkoły.

§40

1.       Społeczność szkolna nagradza ucznia:

a)  pochwałą wobec klasy,

b)  pochwałą wobec szkoły,

c)  nagrodami rzeczowymi,

d) listem pochwalnym dla absolwentów oraz listem gratulacyjnym dla ich rodziców (absolwent otrzymuje list pochwalny, gdy uzyska średnią ocen na świadectwie maturalnym 4,8 oraz wyższą i wzorową ocenę zachowania).

2.       Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu:

a) upomnieniem wychowawcy,

b) upomnieniem lub naganą dyrektora,

c) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,

d) przeniesieniem do innej klasy w szkole,

e) skreśleniem z listy uczniów; skreślenia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym; w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora  szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły).

3.       Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej przez wychowawcę kary do dyrektora szkoły, a od kary udzielonej przez dyrektora do organu, sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.       Skreślić ucznia nie będącego w obowiązku szkolnym z listy i nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z pominięciem stopniowania kar wymienionych w § 40 pkt 2 można w przypadku:

a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego,

b) zniewagi słownej i fizycznej wobec nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,

c) nakłaniania do przyjmowania narkotyków,

d) szczególnego wandalizmu, np. celowego niszczenia mienia szkolnego.

5.       Strona, wobec której zastosowano rygor natychmiastowej wykonalności, może zwrócić się do organu, prowadzącego szkołę o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji w ciągu 7 dni.

6.        Dyrektor   szkoły   może   wstrzymać   wykonanie   kary   w   przypadku,   jeżeli   została   nałożona   niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub wymierzonej karze.

8.       Szkoła ma obowiązek pomocy uczennicy będącej w ciąży oraz opieki nad uczniem niepełnosprawnym. Formy pomocy ciężarnym uczniom:

a)      umożliwienie uczennicy ukończenia szkoły w normalnym trybie,

b)      w razie konieczności wyznaczenie egzaminów klasyfikacyjnych w dogodnym dla niej terminie,

c)      umożliwienie   powtarzania  klasy  po  wykorzystaniu  urlopu  macierzyńskiego,   przysługującego  matce z powodu urodzenia dziecka,

d)      utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami uczennicy

9.     Formy pomocy uczniom niepełnosprawnym:

a)      szczególną opieką otacza szkoła uczniów z wadami wzroku, słuchu i niepełnosprawnych, dostosowując formy pomocy do możliwości fizycznych ucznia,

b)      w przypadkach koniecznych szkoła organizuje nauczanie indywidualne.

postanowienia końcowe

§41

Przepisy dotyczące liceum ogólnokształcącego dla młodzieży stosuje się odpowiednio do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu wychowawczego liceum  i programu profilaktyki..

§ 42

Kształcenie w liceum dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 43

1.       Zajęcia ze słuchaczami w liceum dla dorosłych, kształcącym w formie stacjonarnej, odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2.       W liceum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

a)       konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa  dni,

   b)      dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

   c)      organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.

3.       Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bełchatowie działa powołana przez Kuratora Oświaty w Łodzi Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

4.       Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne według zasad ustalonych przez dyrektora zespołu.

§ 44

1.       Liceum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zespół szkół ma pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół, wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

3.       Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły.

4.       Tablice i pieczęcie liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum.

5.       Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 45

Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na podstawie odrębnych przepisów.

§ 46

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47

1.  W szkole działa stołówka.

2. Mogą z niej korzystać uczniowie i pracownicy.

3. Zasady odpłatności regulują odrębne rozporządzenia.


 

[1]  uczniowie dokonują pisemnej samooceny z zachowania, z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu wystawiania ocen klasyfikacyjnych,

[2] z tygodniowym wyprzedzeniem terminu wystawiania ocen klasyfikacyjnych, Samorząd Klasowy wraz z wychowawcą analizuje arkusze samooceny uczniów, dokonuje porównania, a w przypadku rozbieżności prosi się zainteresowanego ucznia o dodatkowe wyjaśnienia,

[3] każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o zauważonych istotnych nieprawidłowościach w zachowaniu uczniów.