Deklaracja Dostępności i sprawozdania

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BEŁCHATOWIE
 
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.lo1.pol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo1.pol.pl
 
Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020
 
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
 
 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki wniosków i formularzy Word, pdf)  
 
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
 
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
 
 • szkoła nie posiada tłumacza języka migowego
 
 
PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA/DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 
 • Deklarację opracowano dnia: 2020-09-21
 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-21
 
 • Deklarację opracowano na podstawie samooceny.
 
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 
 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa: Beata Duszyńska
 
e-mail: lo1.pol.pl
 
telefon: 44 632 20 10
 
 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)
 
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 
Data ostatniej ważnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-21
 
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
 
ul. 1 Maja 6
 
97 - 400 Bełchatów
 
woj. łódzkie
 
Polska
 
telefon: 44 632 20 10
 
faks: 44 632 49 28
 
e-mail: lo1@lo1.pol.pl
 
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
Opis dostępności wejścia do budynku:
 
 • wejście boczne od strony sali gimnastycznej do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – podjazd dla wózków inwalidzkich.
 
 
OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:
 
 • sale lekcyjne na poziomie piwnicy – 5 sal
 • korytarz na poziomie parteru, gdzie znajdują się: sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora i 7 sal lekcyjnych;
 • korytarz na poziomie piętra, gdzie znajdują się: gabinet pedagoga i 11 sal lekcyjnych;
 • winda na wyższe kondygnacje – brak,
 • dostępność toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 
 Szkoła jest wyposażona w jeden schodołaz gąsienicowy, który umożliwia w razie potrzeby wjazd/wyjazd biegiem schodowym osoby poruszającej się na wózku.
 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.