Historia szkoły

 Historia naszego liceum swym początkiem sięga roku 1945, kiedy to dzięki staraniom dr. Stefana Sobańca udało się założyć w Bełchatowie Miejskie Gimnazjum im. A. Mickiewicza mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 2. Początki szkoły były trudne - brak własnego lokalu, niewystarczająca liczba nauczycieli, brak pomocy naukowych, podręczników, lektur to problemy, które udało się przezwyciężyć dzięki staraniom dyrekcji i zaangażowaniu nauczycieli.

 W nowej placówce pracę znalazło 10. profesorów. Początkowo składała się ona z dwóch klas, do pierwszej uczęszczało 41 osób, do drugiej 20. W roku 1946/47 uczniowie ostatniej klasy otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum - małą maturę. Na świadectwie znalazły się oceny z przedmiotów takich jak: religia, j. polski, j. francuski, historia, geografia, przyrodoznawstwo, matematyka, prace ręczne, ćwiczenia cielesne. Skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

 4 maja szkoła musiała przerwać działalność, ponieważ minister edukacji wydał rozporządzenie o reorganizacji szkół średnich. Karol Pawelczyk podjął starania o przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące. Początkowo miało ono swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, czyli w tym samym budynku. W roku 1948/49 istniały dwie klasy maturalne: 8 i 9. Pierwszym dyrektorem liceum był Stanisław Miller.

 Aby dostać się do liceum, trzeba było być absolwentem szkoły podstawowej i zdać pomyślnie egzamin wstępny. W liceum uczono: religii, j. polskiego, historii, geologii, fizyki, biologii, chemii, matematyki, rysunku, były także ćwiczenia cielesne (za którymi kryje się dzisiejsze wychowanie fizyczne), zajęcia praktyczne i chór. Pierwsza matura została przeprowadzona w dniach 25 - 27 maja 1952 r. Przystąpiło do niej 19 osób z czego zdało 17.

 3 września 1963 r. szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. 1 Maja 6. Ówczesnym dyrektorem był mgr Józef Grzegory. W chwili oddania szkoła posiadała 9 sal lekcyjnych, pomieszczenia pomocnicze i 3 pracownie specjalistyczne: biologiczną, fizyczną i chemiczną. Po rozbudowie w 1977 r. szkoła miała 21 sal i 6 pracowni. W szkole od 1971 roku istniał internat dla chłopców i dziewcząt, prowadzony przez państwa Wlazłowskich.
 
 
Dyrektorzy I LO w Bełchatowie:
 
Stanisław Miller - lata 1948 - 51
 
mgr Mirosław Dyja - lata 1951 - 52
 
mgr Józef Marchewka - lata 1953 - 56
 
mgr Józef Grzegory - lata 1956 - 72
 
mgr Zygmunt Sęk - lata 1972 - 74
 
mgr Władysław Kubik - lata 1974 - 77
 
mgr Jadwiga Guszczar - 1977 - 82
 
mgr Teresa Szczęsna - lata 1982 - 83
 
mgr Tadeusz Markiewicz - lata 1983 - 2007
 
mgr Barbara Barasińska - lata 2007 - 2008
 
mgr Joanna Zalejska - od roku 2008
 
 W chwili otwarcia liceum tylko nieliczni nauczyciele mieli ukończone studia. Byli to: Mirosław Dyja - mgr polonistyki, Władysław Osmulski - absolwent Oxfordu - mgr prawa uczący geografii, a także zasłużony dla szkoły pedagog pani Helena Horkowa.
 W 1951 roku odwołano dyrektora Millera. Ten przedwojenny nauczyciel, więzień obozu koncentracyjnego, według ówczesnych władz, ze względów politycznych nie mógł sprawować takiej funkcji. Został zwolniony i przeniesiony na emeryturę. Następny dyrektor chciał podnieść poziom szkoły, nie pozwoliły mu na to jednak pewne konflikty z nauczycielami i rodzicami uczniów.
 Profile pojawiły się w latach siedemdziesiątych: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, sportowy, klasyczny. Wkrótce utworzono trzy klasy profilowane: humanistyczną, matematyczno-fizyczną i biologiczno-chemiczną.
 W ostatnich latach blisko 100 % naszych absolwentów dostaje się na studia, przy czym w znakomitej większości są to renomowane uczelnie. Miarą naszych sukcesów jest również fakt, że "Broniewski" jako jedyna szkoła w mieście w kolejnych rankingach miesięcznika "Perspektywy" trafia na listę najlepszych szkół w Polsce. Każdego roku cieszymy się sukcesami wybitnie zdolnych uczniów, którzy zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach i konkursach.
 Nasi uczniowie nie poświęcają się wyłącznie nauce. Popołudniami biorą udział w warsztatowych zajęciach psychoterapeutycznych, ponadto jeździmy na wystawy plastyczne i spektakle teatralne, każdego roku organizujemy zielone szkoły żeglarskie i białe narciarskie, zaś latem świetne obozy wędrowne i obozy językowe za granicą.
 Zatem zapraszamy do "Bronka"! Tu rozwiniesz się intelektualnie, poszerzysz swoje zainteresowania i zdobędziesz nowe, dobrze przygotujesz się do studiów i spędzisz cztery lata w gronie niebanalnych ludzi.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W BEŁCHATOWIE

KONTAKT

e-mail: lo1@lo1.pol.pl
strona internetowa: www.lo1.pol.pl
numer telefonu: 44 632 20 10
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BEŁCHATOWIE UL. 1 MAJA 6
97-400 BEŁCHATÓW
 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.